PROJEKTY

 

Projekty externích grantových agentur (příklady)

Název projektu

Řešitel

Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)

Doc. Kupec

Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství (GA103/08/1278)

Ing. Libosvár

Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) (B/CZ0046/1/0013)

Doc. Kupec

Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)

Dr. Ševelová

Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)

Doc. Kupec

Nedřevní lesní produkty v České republice (LD14054)

Dr. Fialová

Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin (LD14018)

Prof. Kulhavý

Stezky pro handikapované v zemích V4

Dr. Fialová

Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín

Prof. Šlezingr

 

Projekty interní grantové agentury (příklady)

Název projektu

Řešitel

Aktivní protiabrazní konstrukce

Dr. Pelikán

Stanovení hlavních parametrů vsakovacích schopností půd s kontrastními fyzikálními vlastnostmi se zřetelem na formování odtoku v malých povodích

Dr. Kravka

Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV

Dr. Deutscher

Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině

Prof. Šlezingr

Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)

Prof. Šlezingr

Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)

Doc. Kupec

Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách

Doc. Hrůza

 

Projekty smluvního výzkumu (příklady)

Název projektu

Řešitel

Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy

Prof. Šlezingr

Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice

Doc. Kupec

Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)

Prof. Šlezingr

Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )

Doc. Hrůza

Posouzení zatopení hotelu Jana

Prof. Šlezingr

Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze

Prof. Šlezingr

Akční plán biodiverzity pro pískovny Spytihněv a Zaječí

Doc. Kupec