SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 

Projekční kanceláře, odborné firmy a správní orgány

Smyslem spolupráce s praxí ve sféře odborné a projekční, resp. na úrovni státní správy je to, aby každá odbornost, kterou ústav zajišťuje, měla adekvátní partnerskou firmu s dostatečným odborným zázemím pro posílení výuky formou praxí, zvaných přednášek a mentoringu:

 • Paměť krajiny, s.r.o. – biotechnika krajinné zeleně
 • Povodí Moravy a.s. – vodní hospodářství
 • Šindlar, s.r.o. – krajinné inženýrství
 • Ekostavby, s.r.o. – drobné stavby v krajině
 • ŠLP ML Křtiny – lesní hospodářství
 • Správa CHKO Moravský Kras – ochrana přírody
 • Ateliér Fontes, s.r.o. – krajinné inženýrství
 • Aquasys, s.r.o. - – krajinné inženýrství
 • GEOSTAR, spol. s r. o. - materiálové inženýrství

Vysokoškolská pracoviště, výzkumné ústavy

 • FAST VÚT v Brně
 • Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha, v.v.i
 • ÚJEP Ústí nad Labem
 • Báňská univerzita Ostrava, pobočka Brno,
 • VÚKOZ, v.v.i.,
 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Odborná a posudková činnost

Odborná a posudková činnost pracovníků ústavu se realizuje zejména v oblastech vodního hospodářství, krajinného inženýrství, příměstského lesnictví, územního plánování a rozvoje, rekreologie, materiálového inženýrství stavebního atp. Znalecká činnost pak v oboru lesního a vodního hospodářství a životního prostředí (soudní znalectví).

Členství v organizacích

 • Poradní sbor ŠLP ML Křtiny
 • Společnost pro krajinnou ekologii - IALE
 • Expertní komise Ekologie při mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje - MKOD
 • Interní grantová agentura LDF MENDELU
 • Poradní sbor Naše společná krajina
 • Česká společnost krajinných inženýrů
 • Česká bioklimatická společnost
 • Expertní skupiny při GAČR, TAČR
 • Expertní skupiny při KEGA, VEGA
 • MRS, ČMMJ