VĚDA A VÝZKUM

 

Hlavními vědecko-výzkumnými oblastmi zájmu ústavu jsou: oblast aplikované fyziky (hydraulika, vodní stavby), oblast zpřístupňování krajiny, mechanika zemin, krajinné biotechnika aj. Ústav se dlouhodobě profiluje jako výzkumně-inženýrské vysokoškolské pracoviště, tzn. mimo výzkumné a pedagogické aktivity v řešených oborech se realizuje rovněž na poli projekčním a to od úrovně studií proveditelnosti až po realizační projekty.

utok04 

Podrobnější témata zájmu ve vědě a výzkumu jsou následující:

  1. Územní plánování a regionální rozvoj (Dr. Fialová): - rekreace a rekreační využívání krajiny pro různé cílové skupiny, EIA, SEA, ekologické zátěže, - negativní vlivy rekreace na životní prostředí a jejich minimalizace, nové trendy ve využívání krajinného prostředí - geocaching, questing apod.
  2. Vodní hospodářství krajiny (Prof. Šlezingr, Dr. Pelikán, Dr. Marková): mechanika vlnění ve vztahu k abrazním jevům, stabilizačním opatřením a návrhovým parametrům hrází vodních nádrží - verifikace empirických metod, stanovení parametrů vlnění a transfer poznatků do prostředí malých vodních nádrží v krajině, zadržení vody v krajině – zmírnění odnosu sedimentů do nádrží, problematika stabilizace břehových území vodních toků a nádrží za účelem minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy
  3. Lesnická hydrologie (Doc. Kupec, Dr. Deutscher, Dr. Kravka): kvantifikace základních složek hydrologické bilance lesních mikropovodí, kvantifikace složek srážkoodtokového procesu v lesích, hydraulické vlastnosti lesních půd, průtokové charakteristiky lesních recipientů
  4. Funkce lesů a dřevinné vegetace v krajině (Doc. Kupec, Dr. Deutscher, Dr. Fialová): Hydrická funkce lesů a její kvantifikace, metody hodnocení funkcí lesů a DV, využívání nedřevních produktů z lesa
  5. Lesní dopravní síť (Doc. Hrůza, Dr. Ševelová): Využití recyklovaných materiálů pro zpevňování lesních cest, využití UAS (UAV) a fotogrammetrie pro hodnocení stavu lesních cest, využití dřevní hmoty pro zpevňování lesních cest, materiálové vlastnosti zemin - stanovení charakteristik pro modelování, analýza deformačního chování zemin (modelování v software ANSYS), silniční stavitelství – podklady (předpisy) pro navrhování vozovek, geotechnika a mechanika zemin a zakládání staveb
  6. Stavitelství (Dr. Kotásková): dřevěné stavby a konstrukce nejen v krajině, pasivní domy a tepelně technické vlastnosti obvodových plášťů konstrukcí ze dřeva, vegetační (zelené střechy) střechy, zpřístupňování krajiny – dřevěné mostní konstrukce, zpřístupňování krajiny (lesa) pro vozíčkáře