CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU v Brně je charakterizován především pojmy, které nese v názvu, tj. inženýrskými stavbami (lesnickými a krajinářskými) a tvorbou a ochranou krajiny. Ústav je unikátním pracovištěm schopným reagovat na aktuální poptávku po produktech tzv. environmentálního inženýrství, tj. spojovat v sobě jak prvky znalosti přírodního prostředí, tak prvky znalosti stavebních konstrukcí v krajině a jejich projektování. Ústředním pojmem koncepce ústavu tzv. krajinná biotechnika, tzn. v obecné rovině řešení konkrétních problémů v krajině s využitím jak stavebních, tak přírodních konstrukcí a procesů a jejich vzájemných kombinací. Dalšími významnými pojmy ve filozofii ústavu jsou především optimalizace využití krajinného prostoru a multifunkční pojetí biotechnických opatření a úprav v krajině.

utok01 

Z hlediska lokalizace činností v krajině jsou stěžejními řešenými krajinnými segmenty les a dřevinná vegetace v extravilánu (dřeviny rostoucí mimo les) a tzv. vodní ekosystémy v krajině. Z hlediska odbornosti činností v krajině jsou pak stěžejní: zpřístupňování krajiny a drobné stavby v krajině, přírodě blízké úpravy toků a hrazení bystřin, drobné vodohospodářské stavby a konečně biotechnika krajinné zeleně (od účelové zeleně až po zeleň jako součást stavebních konstrukcí).

Současná koncepce ústavu historicky vychází z prakticky nepřetržitého více než 60ti letého kontinua předchozích pracovišť, především ústavu inženýrských staveb lesnických, ústavu lesnických meliorací a hrazení bystřin a ústavu tvorby a ochrany krajiny. K odkazu uvedených pracovišť se současná koncepce hlásí, s tím, že moduluje původní východiska uvedených pracovišť do současných společenských požadavků jak v úrovni vědecko-výzkumné, tak v úrovni projekční a pedagogické.

Rozsah a multioborové zaměření odborností ústavu vyžaduje jeho spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi a to jak v úrovni národní, tak v úrovni mezinárodní, jak v úrovni vědecko-výzkumné, tak v úrovni aplikační a projekční. Ústav dlouhodobě spolupracuje především s oborově blízkými vysokoškolskými pracovišti a výzkumnými ústavy v ČR, SR, Polsku, Rakousku, Německu a na Filipínách, stejně jako s projekčními a realizačními firmami v ČR. Významným je pro veškeré činnosti ústavu rovněž ŠLP ML Křtiny.

Vzhledem k rozsahu činností ústavu je evidentní, že potřeba spolupracujících externistů je významná a tvoří v prostředí LDF MENDELU unikum. Rovněž potřeba aktivního zapojení studentů jak do výukového procesu (zejména studenti doktorských studijních programů) tak do výzkumně-projekčních aktivit ústavu (zejména studenti magisterských studijních programů) je velmi významnou položkou v portfoliu ústavu.

utok02 

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny je vydavatelem vědeckého časopisu Journal of Landscape Management, indexovaného v mezinárodních vědeckých databázích a pořadatelem pravidelné mezinárodní vědecké konference Rekreace a ochrana přírody - ruku v ruce, jejíž sborníky jsou pravidelně zařazovány do tzv. Core Collection Web of Science.